Alkotmányos alapismeretek vizsga felkészítő foglalkozás

Online felkészítő foglalkozások az állampolgársági vizsgára.

5500 Ft / 45 perc

Jelentkezni elérhetőségeim egyikén lehet.


A vizsgáról (Budapest Főváros Kormányhivatalának tájékoztatása alapján):

Alkotmányos alapismeretek vizsga

2024

Állampolgársági vizsgát annak kell tennie, aki a (hagyományos) honosítási eljárás során akar magyar állampolgárságot szerezni. Vizsgabizottság előtt írásbeli és szóbeli vizsgán kell a jelentkezőnek bizonyítania, hogy ismeri a magyar történelmet és kultúrát. A vizsga nyelve a magyar.

A vizsgára történő regisztráció a beérkezett jelentkezések sorrendjében történik. Egy vizsganapon maximum 25 fő bocsátható vizsgára. A regisztrációhoz a jelentkezési lap hiánytalan kitöltése, a kiválasztott vizsgaidőpont feltüntetése, a személyigazolvány, az EGT regisztrációs kártya és/vagy a tartózkodási engedély, valamint a lakcímkártya másolatának csatolása szükséges.

A vizsgadíj a mindenkori minimálbér 50%-a, azaz 2024. január 01-től 133. 400,- forint, melyet kizárólag Budapest Főváros Kormányhivatala által kiadott sárga postai csekken lehet befizetni.

Jelentkezési határidő:

A jelentkezési lapnak és az okmányok másolatának legkésőbb a kiválasztott vizsgaidőpontot megelőző ötödik munkanapon kell megérkeznie a vizsgaszervezőhöz.

A vizsgára Budapest Főváros Kormányhivatalában kell jelentkezni. A jelentkezési lapot a kepzes.budapest@bfkh.gov.hu e-mail címre kell megküldeni olvashatóan, lehetőleg géppel kitöltve.

A magyar állampolgárságról az 1993. évi LV. törvény rendelkezik. 

125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról.

A jelentkezés folyamata:

ELEKTRONIKUSAN (email cím: kepzes.budapest@bfkh.gov.hu)

Jelentkezési lap

Tervezett vizsgaidőpontok 2024-ben:A vizsgák Budapest Főváros Kormányhivatalában zajlanak a 1138 Budapest, Váci út 174. szám alatt.

A vizsga kezdete:                        reggel 9 óra 00 perc

Elvárt érkezési időpont:            reggel 8 óra 45 perc

A vizsga feltétele: A vizsgán kizárólag az a vizsgázó vehet részt, aki bemutatja

·       a vizsga díjának befizetését igazoló csekkszelvényt,

·       a személyi igazolványát vagy a tartózkodási engedélyét és útlevelét,

·       valamint a lakcímkártyáját.

A vizsgabizottság 3 főből áll.


A vizsga menete a meghirdetett vizsganapokon:

08.45 - 09:00 adminisztráció, okmányok ellenőrzése

09:00 - 10:00 írásbeli vizsga

10:00 - szóbeli vizsgák


A vizsga részei:

1. rész: Írásbeli vizsga:

A 20 tétel valamelyike közül egy a) és egy b) kérdést kell kidolgozni, tehát összesen két kérdést. Az írásbeli feladatot mindenki egyszerre oldja meg.

Az írásbeli vizsga hossza: 60 perc.

A javítás a vizsga után, a helyszínen megtörténik.

2. rész: Szóbeli vizsga:

A vizsgázók egy tételt húznak a húsz tétel közül és ennek mind az a) mind a b) részét szóban kell megválaszolniuk. A szóbeli vizsga megkezdése előtt 30 perc időkeretben vázlatot lehet készíteni írásban, ami segítséget nyújthat a felelet közben.

Sikeres a vizsga, amennyiben mind a két vizsgarész, vagyis a szóbeli rész és az írásbeli rész egyaránt sikeres. A sikeresen vizsgázó egy igazolást kap, amely a honosítási kérelem egyik mellékletét képezi.

Sikertelen a vizsga, amennyiben az egyik vagy mindkét vizsgarész „nem felelt meg” minősítést kapott. Ez esetben lehetőség van a sikertelen vizsgarész megismétlésére egy másik vizsgaidőpontban.

Az ismétlő vizsga díja vizsgarészenként a vizsga díjának az 50 %-a azaz 66 700,- Forint.

Vizsgát lehet halasztani, azonban ezt jelezni kell. Külön díjat nem kell fizetni a halasztásért.


Alkotmányos alapismeretek vizsga tételsora

1.)

a)         Ismertesse, milyen kiemelkedően fontos nemzetközi szervezeteknek tagja Magyarország! Röviden mutassa be ezeket a szervezeteket!

b)         Mutassa be Magyarország Alaptörvényét és az abban megfogalmazott alkotmányos elveket!

2.)      

a)         Mutassa be az Európai Unió céljait és főbb intézményeit!

b)         A magyar választási rendszer (képviseleti demokrácia, a választások lebonyolítása)

3.)      

a)         Ismertesse Magyarország földrajzi elhelyezkedését, államformáját, pénznemét és területi tagozódását!

b)         Az országos, a területi és a helyi szintű népszavazás

4.)      

a)         Ismertesse Magyarország nemzeti jelképeit, nemzeti szimbólumait és ünnepeit!

b)         Az Országgyűlés (az Országgyűlés feladatai, szervezeti és működési rendje, az országgyűlési képviselők jogállása)

5.)      

a)         A magyar nép eredete, vándorlása és a honfoglalás

b)         A jogalkotás, az Országgyűlés jogalkotó tevékenysége

6.)      

a)         Az államalapítás, a Szent István halála utáni évszázadok

b)         A kormány (megalakulása, megszűnése, főbb feladatai, és működése)

7.)      

a)         Mátyás kora és a török idők Magyarországon

b)         A Kormány és tagjainak jogalkotása,  az önkormányzati jogalkotás

8.)      

a)         A Habsburg-uralom és az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc

b)         A köztársasági elnök (megbízatásának keletkezése és megszűnése, a köztársasági elnök hatáskörei)

9.)      

a)         A kiegyezéstől az első világháborúig

b)         Az Alkotmánybíróság és az alapvető jogok biztosa

10.)      

a)         Az első világháború és annak következményei

b)         Az igazságszolgáltatás és az ügyészség

11.)      

a)         A második világháború

b)         Az Állami Számvevőszék, a Magyar Nemzeti Bank, a Költségvetési Tanács

12.)      

a)         A Rákosi-rendszer és az 1956. évi forradalom és szabadságharc

b)         A Magyar Honvédség, a rendőrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok

13.)      

a)         A Kádár-rendszer és az 1990. évi rendszerváltás

b)         Pártok, szakszervezetek és más érdekképviseleti szervek

14.)   

a)         A magyar művészet képviselői

b)         A helyi önkormányzatok

15.)   

a)         A magyar zene és tudomány képviselői

b)         A közigazgatás szervezeti felépítése, a közigazgatási eljárás  

16.)   

a)         A magyar ősköltészet (szájhagyomány, regék, mondák) és a korai középkor irodalma (kódexek, legendák és az első magyar nyelvű művek)

b)         Az emberi jogok

17.)   

a)         A reneszánsz és a barokk irodalom (Janus Pannonius, Balassi Bálint, Zrínyi Miklós) valamint a felvilágosodás és a klasszicizmus Magyarországon (Kazinczy Ferenc, Csokonai Vitéz Mihály) 

b)         Az Alaptörvényben biztosított alapvető jogok. Ismertessen közülük négy alapvető jogot bővebben!

18.)   

a)         A magyar irodalom a romantika korában (a romantika, mint stílusirányzat; a korszak kiemelkedő írói és költői)

b)         Az Alaptörvényben szereplő alapvető kötelezettségek

19.)   

a)         A 20. század magyar irodalma

b)         A magyar állampolgárság fogalma, keletkezése

20.)   

a)         Ismertesse a Hungarikumokat!  Mondja el a Himnusz első versszakát!

b)     A magyar állampolgárság megszerzése, megszűnése és a magyar állampolgárság igazolása